De Jister

Daar waar de koeien vreedzaam worden samengedreven om gemolken te worden.

A PRE-CHRISTIAN ‘GOD’ ON A CROSS?

D.M. MURDOCH

http://cista.net/tomes/acharya/prechristiangod.pdf

%d bloggers liken dit: